มรส.ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ฯเดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการ อพ.สธ.-สฎ.

 วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08:15 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ นำโดย นางสาวจันทิมา องอาจรองหัวหน้างานบริการวิชาการฯ ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 2  บ้านปากตรัง ตำบลคลองชะอุ่น ลงพื้นที่แปลงที่ 10 แปลงป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากจังหัวดสุราษฎร์ธานี ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสนองงานในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อยกระดับพื้นที่การปลูกป่า 4 ชั้นในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร โดยมีพันธุ์ไม้กว่า 30 ชนิด ได้ดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ในการ ตัดหญ้า จำกัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ตามแผนโครงการ อพ.สธ.-สฏ. สนองงานโดย มรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Similar Posts