สายตรงผู้อำนวยการ

เนื่องจากโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสายตรงผู้อำนวยการขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว
หรือแจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านได้
โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงผู้อำนวยการได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
               1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
               2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
               3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
               4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท