การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มรส.

วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติและหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีแนวทางและข้อคิดเห็นในประเด็นที่ต้องให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เช่นงานบริการวิชาการฯจะต้องมีการบูรณาการกับงานวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้การเขียนโครงการจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือระบุเป้าหมาย(เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ)โดยสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก และที่สำคัญต้องพัฒนาความรู้บุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงกับสายงานและตรงกับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้กล่างทิ้งท้ายว่า อยากให้บุคลากรและหัวหน้าทุกหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันในแต่ละชั้น เพือสร้างความสัมพันธภาพและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยให้คิดเสมอว่า “ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและภาคสนามมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่มีหน้าที่แตกต่างกันเท่านั้น”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เวลา 15.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังเขตพัฒนาที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Similar Posts