คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ่งสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

อนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามพระบรมราโชบายยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center : LLC)

คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสราษฎร์ธานี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มรส.)

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพระบรมราโชบาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

End of content

End of content