555

Updates
  • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนบน

  • 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมขุนพล อพ.สธ.-มรส. เตรียมสนองงานนิทรรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

  • มรส.ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ฯเดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการ อพ.สธ.-สฎ.

  • การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มรส.

  • งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เขตพัฒนาที่ 1

  • งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

  • นิเทศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร

  • นิเทศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล

  • มรส.ร่วมกับอำเภอไชยาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุนชนพันธุ์ข้าวหอมไชยา