555

Updates
  • มรส.เดินหน้าต่อ จ่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. หวังยกระดับศักยภาพ

  • มรส.เล็งจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มรส. ภาคใต้ตอนบน

  • รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเกมส์รุกทุกโครงการคลี่ภาระงาน จัดตั้งเป็น “กอง”

  • งานบริการวิชาการฯ มรส. จัดประชุมร่วมสภาเกษตรฯ หวังยกระดับผลิตภัณฑ์ตัว TOP ขึ้นห้าง

  • บริการวิชาการฯ จัดประชุมความร่วมมือศูนย์คุณธรรม หวังขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม

  • บริการวิชาการฯ ประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม

  • งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดศูนย์ SRU STUDENT CARE CENTER : SCC

  • งานบริการวิชาการฯร่วมงาน”ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

  • มรส.ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมท้องถิ่น นำสรรพวิชาสนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม