ปรัชญา

สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการการเรียนสอนและการวิจัยในระดับสากล

พันธกิจ

  • พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการแสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
  • สนองงานโครงการตามนโยบายหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริฯ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบริการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  • ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการจัดการศึกษาแก่บุคลากรทุกช่วงวัย