ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลยุทธ์ :
1. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
4. ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริและนโยบายรัฐบาล
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกอบรมและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
2. ให้บริการวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พี่เลี้ยง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. บริหารจัดการสำนักงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น