งานบริการวิชาการฯ เร่งเครื่อง ปีงบ’61 จัดประชุมอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทบทวนแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก

 มรส. ระดมความคิดอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จุดประเด็นมุ่งเป้าการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน มติที่ประชุมเห็นพ้อง ชูโรง “มะพร้าว” สุดเจ๋ง ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกระบวนการ

…..เมื่อเวลา 14.00 น.(13 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 นั้น

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เผยว่า ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้รับการชื่นชมในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้ช่วยอธิการบดีขอชื่นชมในความตั้งใจของทีมงานทุกท่าน ถึงแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคและปัญหาบ้างแต่คณะทำงานนำโดยหัวหน้างานบริการวิชาการฯก็สามารถฟันฝ่าและแก้ปัญหาไปได้อย่างราบรื่น

…..ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวถึงบรรยากาศในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวว่า มีหน่วยงานสนองงานฯได้นำผลิตผลในท้องถิ่นมาจัดแสดงมากมาย โดยแต่ละแห่งจะมีจุดเน้นตามธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ และจากประเด็นดังกล่าวนี้ งานบริการวิชาการฯได้นำกลับมาทบทวน พร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงาน อพ.สธ. ซึ่งได้ข้อสรุปว่า จะต้องดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนแม่บท ระยะ5 ปีที่หกของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาจุดมุ่งเน้นในเรื่องการบูรณาการศาสตร์ระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ว่าแผนการดำเนินงานในปี 2561 มหาวิทยาลัยจะทำอะไร เกิดผลอย่างไร และได้ประโยชน์อะไร ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมตั้งโจทย์และเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องอะไร ในประเด็นอะไร เพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

…..ที่ประชุมได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว และได้ทบทวนแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หกของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานให้มีการดำเนินงานในเชิงบูรณาการศาสตร์ของหน่วยงานร่วมดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานมีความเห็นร่วมกัน ในประเด็นของการนำมะพร้าวมาบูณาการศาสตร์เพราะเป็นทั้งพืชสมุนไพร และผลไม้ของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังสามารถนำทุกส่วนของมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยได้กำหนดการดำเนินงานออกเป็น 8 ประเด็นย่อยคือ 1. กลุ่มการบริการและการท่องเที่ยว มีเจ้าภาพหลัก คือ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2. กลุ่มการตลาดออนไลน์ และโลจิสติกส์ มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะวิทยาการจัดการ 3. กลุ่มอาหาร มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาบริหารธุรกิจอาหาร 4. กลุ่มภูมิปัญญา มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. กลุ่มองค์ความรู้ มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สาขาวิชาพืชศาสตร์ 6. กลุ่มสมุนไพร สุขภาพและความงาม มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7. กลุ่มเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี สุดท้ายคือกลุ่มที่ 8. กลุ่มอื่นๆ มีเจ้าภาพหลัก คือ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้มอบหมายให้เจ้าภาพหลักทั้ง 8 กลุ่ม กลับไปคิดโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับ “มะพร้าว” ตามศาสตร์ต่างๆของตน

…..โดยต้องสอดคล้องกับประเด็นที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดส่งโครงการมายังงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลโดยช่องทางของ E – mail , E – document หรือ ไลน์กลุ่มงาน ในส่วนของแบบเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพจกองนโยบายและแผน นอกจากนี้งานบริการวิชาการฯจะให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดส่งไฟล์แบบฟอร์มเสนอโครงการให้อีกหนึ่งช่องทาง

…..ท้ายสุดของการประชุม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานที่ร่วมกันระดมความคิดและสรรพกำลังในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานของทุกกระบวนงานจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง”

Similar Posts