ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าขับเคลื่อนการ ยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศิริประภา เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งการจัดอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัณฐ์  หลวงสุข “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม” และ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ”เทคนิคการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น” ให้เกียรติเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์จากการทำงานให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

Similar Posts