ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับจ.สุราษฎร์ธานีปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงหางอาหาร”

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการปลูผักสวนครัวและการประยุกต์ใช้ปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนจุดตัวอย่างเป้าหมาย และวางแผนจัดทำจุดเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ส่งผสกระทบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศที่เชื้อโรคได้แพร่กระจายไป สำหรับประเทศไทยมีผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจ ในระดับมหภาคและเศรษฐกิจฐานราก ที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้โคโรนา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นการแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนและเพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและะดับกลุ่มอาชีพ

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบุติการ 90 วันและมีการลงมือทำในระดับครัวเรือนอย่างถ้วนทั่ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน (D – Day) พร้อมกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การบูรณาการของทุกหน่วยงานในพื้นที่โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกครัวเรือนนายคเนศร์ สกุลพันธ์ บ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างขวา อำเกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจุดขับเคลื่อนกิจกรรมตัวอย่างในระดับจังหวัด

Similar Posts