งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมการประชุมทำความร่วมมือบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์–สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ยัน มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ยินดี ร่วมมือทุกโครงการที่ยุติธรรมจังหวัดขอความอนุเคราะห์ และให้เชื่อมั่นทุกศาสตร์ของมรส.อยู่ภายใต้ธงเดียวกัน ยึดความสามัคคีเป็นที่ตั้งและความยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง

…..เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมการทำความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอภิปรายในการดำเนินงานทำความร่วมมือดังกล่าว

…..โดยผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ว่า สำนกงานยุติธรรมเป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม ในการประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติทั้งยังเป็นหน่วยสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย (กองทุนยุติธรรม) การช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ยังดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม กรม จังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

…..ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันดังกล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันมาโดยตลอด เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยฯมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมจังหวัดก็จะประสานและได้รับการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันหากยุติธรรมจังหวัดมีงานอันใด ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยปฏิเสธเช่นเดียวกัน

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ปัจจุบันนี้ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะเดินหน้ารับใช้ชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยพร้อมที่จะนำทุกสรรพวิชาที่มีอยู่ในการร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงขอให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมั่นในทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่อยู่ภายใต้ธงเดียวกันและยึดหลักความสามัคคีเป็นที่ตั้ง มีพลังมากพอในการขจัดภัยสลายความขัดแย้งและแตกแยก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯขอให้คำมั่นว่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมมือและสนองงานตามที่ทางยุติธรรมจังหวัดขอความอนุเคราะห์ เพราะถือว่าราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและของทุกภาคส่วน ดังคำปณิธานที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ, เทพพร ฉิมพิมล ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts