มรส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งร่างแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561-2564 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจคือ โครงการต่างๆที่ผ่านมาจากภาครัฐนั้น มักไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นเหตุให้โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงให้กับพี่น้องได้ เราจึงได้เสนอให้ใช้ฐานคิดในการเริ่มต้นจากรากฐานของปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเราขออาสาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโครงการต่างๆที่มีฐานคิดดังกล่าว

วันนี้มหาวิทยาลัยพยายามใช้ทุกสรรพกำลังในหลากหลายมิติเพื่อร่วมกับทุกส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางในการสร้างสังคมที่พี่น้องจะอยู่ดีมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยปณิธานที่ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินด้วยการสร้างแผ่นดินให้มีพลัง###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Similar Posts