บริการวิชาการ มรส.ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยภาคใต้

วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (ภาคใต้) เฉพาะประเด็นการบริหารจัดการน้ำภาคใต้ ณ ห้องประชุมท่อแก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผลของการประชุมได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยในภาคใต้ที่สังกัดเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยจะร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำภาคใต้ โดยกำหนดพื้นที่ 5 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และตรัง ทั้งนี้ได้แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่บริการของแต่ละมหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 2 ปี และจะขยายผลไปในอนาคต

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเสาะหาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น ตามที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts