มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินขับเคลื่อนการบริการวิชาการ

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้แบ่งกันเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำหน้าที่อันหลากหลายที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามปฏิญญาที่เราได้ให้ไว้ว่า เราคือ“มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

[envira-gallery id=”2598″]

โดยชุดที่ 1 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. เพื่อรับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 และรับทราบเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับแก้ไขปรับปรุงแก่สถาบันอุดมศึกษา

ชุดที่ 2 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น และคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ ยังคงนำทีมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเดินหน้าเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ อย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ ทีมงานเดินหน้าอย่างแข็งขันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเป็นพื้นฐาน

พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ SRU สามารถเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างสุดกำลัง แม้เราจะแยกกันทำงาน แต่เป้าหมายเรามีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ การทำแผ่นดินนี้ให้มีพลังในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน   SRU มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts