งานบริการวิชาการฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นชอบแผน3 ระดับ นโยบายประเทศ พื้นที่ ลักษณะ

ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผย การจัดทำแผนต้องเดินตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสำคัญ

…..เมื่อเวลา 13.00 น. (26 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จ.สุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัด  สุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

…..ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เปิดเผยถึงข้อสรุปของการประชุมดังกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับนโยบายประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับลักษณะความผันผวนตามสถานการณ์ ทั้งนี้มีรายละเอียดของแผนที่เดินตามแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงเป้าหมายของการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 9 ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  เพื่อผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติและใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

…..ต่อข้อซักถามเรื่องการดำเนินงานจัดทำแผนดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความพยายามอย่างยิ่งในการร่วมมือทุกรูปแบบกับหลากหลายองค์กร การจัดทำแผนระดับหน่วยงานต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ ในลักษณะของการร่วมมือจากเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผนกำหนดทิศทางในการดำเนินงานตามเจตนารมย์ที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งปณิธานไว้ว่ามหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้มีพลัง

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts