ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เร่งเครื่องลงพื้นที่ จังหวัดระนอง ตามโครงการ “ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน”

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ นำโดย ผศ.ดร.เสนห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 
ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน” โรงแรมเดอะกาลล่า จังหวัดระนอง

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นผู้บริหารท้องถิ่นและจัดทำแบบสำรวจความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts