มรส.ร่วมประชุมหารือเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09:30 น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร นายเจตนัยธ์ เพชรศรี และว่าที่ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมนุมอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมนุมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน 3 โรงเเรมบรรจงบุรี

“SURATTHANI “ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวนี้ต้องไป

ในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึง แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่ยังคงได้รับความนิยม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ศักยภาพท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากวิกฤตการเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Similar Posts