มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม

ฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรนำโดย อ.นาวิน วงศ์สมบุญ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อออกแบบนิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกแบบและจัดทำนิทรรศการการเสด็จฯ จ.สุราษฎร์ธานีทั้ง 15 ครั้ง

ในช่วงบ่ายฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดการแสดงมหรสพภายในงาน

จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยท่านรักษาราชการอธิการบดี และทีมงานฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี และร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามที่จะเดินหน้าในทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยร่วมกับทุกองค์กรตามที่เราได้ตั้งปณิธานว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแผ่นดินนี้ให้มีพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts