งานบริการวิชาการฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้ช่วยอธิการบดีฯหวังราชภัฏสุราษฎร์ฯ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจน ที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร

…..เมื่อเวลา 09.30 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

…..ทั้งนี้การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

…..ด้าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการสนับสนุนแนวคิด“Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และปวารณาตนเสมอว่า เป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้มีพลัง ดังนั้น การเข้าร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้ จึงเป็นการประกาศให้ทุกองคาพยพได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการต่อต้านทุจริตในองค์กรและสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

…..ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและได้เสนอแนวคิดในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยผลสรุปของการบรรยายนได้เน้นย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts