มรส.เล็งจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มรส. ภาคใต้ตอนบน

ด้านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หนุน Full steam เร่งหาสถานที่ให้สมพระเกียรติเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 09.00 น (5 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม

ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีคณะกรรมการตัวแทนจากคณะและสำนักต่างๆเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้ร่วมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งได้มีการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม พร้อมทั้งสรุปผลพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเน้นย้ำคือกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถคือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงว่า “งานบริการวิชาการฯได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดทำร่างแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์ฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน พร้อมทั้งสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานอพ.สธ.ด้วย”

ด้านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่อยากดำเนินการมานาน และในปีนี้คิดว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ซึ่งได้ประสานงานและร่วมหารือกับผู้บริหารเรื่องสถานที่ตั้ง ซึ่งจะต้องให้สมพระเกียรติมากที่สุดเพราะมหาวิทยาลัยได้สนองงาน อพ.สธ.มาเป็นปีที่ 6 ดังนั้นจึงอยากให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสรรพกำลัง ศาสตร์ต่างๆที่ต้องระดมความคิดพร้อมทั้งสถานที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยโดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นี้”

Similar Posts