นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรบ้านตะแบกงาม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Similar Posts