มรส.ลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบข้อมูลขั้นที่ 1 ให้กับท้องถิ่น จ.ระนอง รวมทั้งเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ทุกพื้นที่มีนายกฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งให้การต้อนรับพวกเราในฐานะกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น อาทร และปรารถนาดีต่อกัน

วันนี้เราพยายามเดินหน้าเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางและโอกาสที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีเส้นชัยที่เราต้องไปให้ถึงร่วมกันคือ การสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างที่เราฝัน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Similar Posts