นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Similar Posts