งานบริการวิชาการฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

…..งัด! โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอกสัก – เกาะพลวย สนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี

…..เมื่อเวลา 08.30 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดแสดงนิทรรศการในโครงการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยโครงการฯดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

[
…..ทั้งนี้ งานบริการวิชาการฯได้นำเอาผลงานในโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอกสัก – เกาะพะลวย ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างเว็บไซต์ ให้ความรู้และสนับสนุนสินค้าของชุมชนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ งานบริการวิชาการฯได้นำคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยว,จุลสารบริการวิชาการ และแผนที่แนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวมาแจกให้ผู้ที่เข้าชม นอกจากนี้ยังได้นำเอางานหัตถกรรมในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงมาแสดงและจัดจำหน่ายอีกด้วย


…..ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้กล่าวถึงเจตนารมย์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า “การดำเนินงานในวันนี้มีประเด็นหลัก 3 ส่วน คือ 1. มีการประชุมของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ซึ่งเป็นงานที่ร่วมกันกับทุกฝ่ายโดยการมานำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของการบริหารงานประเทศ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ในส่วนที่ 2 คือ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้มาประชุมภายใต้แนวคิดโครงการ 38 คูณ 3 ซึ่ง 38 หมายถึง มหาวิทยาลัราชภัฏฯทั้งประเทศ ส่วนคูณ 3 ก็คือ หนี่งมหาวิทยาลัย ทำโครงการที่เป็นโจทย์ของการพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือที่เรียกว่า Area Based ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยจะแบ่งเขตความรับผิดชอบทั่วทั้งประเทศรวมทั้งหมด 114 โครงการ ซึ่งในวันนี้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯทั้งหมดจะระดมความคิดร่วมกันกับรัฐมนตร๊ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมของกองทุนหมู่บ้าน โดยนำเสนอในเรื่องของการนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งมีกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในภาคใต้ที่เป็นหลักการดำเนินงานประชุมครั้งนี้”


…..ต่อข้อซักถามเรื่องผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการฯ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ เผยว่า “โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพและสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือการนำผลการประชุมเข้าสู่การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการประชุมครม.สัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในไม่ช้านี้”
นอกจากนี้ บรรยากาศของการจัดนิทรรศการ ยังมีหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำโครงการพลังเป็ดและการเพาะเลี้ยงหนอนนกซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ


…..อย่างไรก็ตาม หลังการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการตามบูธหน่วยงานต่างๆ และได้สอบถามความเป็นมาของโครงการฯพร้อมทั้งให้ความเห็นว่า ทุกโครงการมีความน่าสนใจสามารถพัฒนาศักยภาพของชาวชุมชนท้องถิ่นได้และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts