งานบริการวิชาการฯ เดินขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ “ทุ่งตาหนอน”

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 07:30 . งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ลงพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองงานโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.-สฏ.)

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอพ.สธ.-สฏ. ร่วมสนองงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้านนายอรุณ หนูขาว ได้กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่แปลงที่ 10 แปลงป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 5 ไร่ตามโครงสร้างป่า 4 ชั้น และการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแปลงป่าอนุรักษ์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts