Coaching วิสาหกิจชุมชน จัดทำแผน รับการสนับสนุนงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เสนห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม และนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ ในการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้

นางจรัญญา ศรีรักษ์ กำนันตำบลบางใบไม้ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ อธิบายรายละเอียดของการดำเนินงานกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการของบประมาณสนันสนุน พร้อมอธิบายแนวทางในการจัดการกลุ่มฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะการสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สำหรับการดำเนินงานในรอบแรก จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 กลุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ด้าน OTOP จำนวน 9 กลุ่ม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 6 กลุ่ม ด้านการประมง จำนวน 2 กลุ่ม และด้านเกษตร จำนวน 28 กลุ่ม

ดร.กฤษณะ ทองแก้ว วิทยากรถอดกระบวนการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มมีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตรงกัน และอธิบายขั้นตอนการทำงาน พร้อมให้ข้อสังเกตว่าส่วนไหรต้องได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมครบทุกขั้นตอน พร้อมให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้คำแนะนำ ในการเขียนโครงการให้เห็นกระบวนการณ์ทำงาน ซึ้งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีทีมงานจาก อบจ. และเกษตรอำเภอร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการ

Similar Posts