การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ในการเสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎร ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

[envira-gallery id=”2775″]

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่รับผิดชอบ 3 ส่วนคือ การจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน การสาธิตการสอน และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ขณะนี้ได้เตรียมการไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และจะสมบูรณ์แบบภายในวันที่ 18 และ 19 กันยายน อย่างแน่นอน

จากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จ.ชุมพร โดยมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์พระราชาเป็นเครื่องขับเคลื่อน

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานเพื่อถวายงานพระองค์ท่านเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เราได้ระดมทุกสรรพกำลังในฐานะเครือข่ายพี่น้องกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อหนุนเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น และไม่ว่าเมื่อไรก็ตามเราก็จะขอยืนยันว่าเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินให้ได้ในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts