อพ.สธ.มรส. ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน ผลักดันสร้างจุดเรียนรู้ “มะพร้าวเกาะพะงัน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. (17 กุมภาพันธ์ 2565 ) คณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานกอพ.สธ.-มรส.กภายใต้โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นกได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกณกเทศบาลตำบลนาใต้ อำเภอเกาะพะงันกจังหวัดสุราษฎร์ธานีกในกิจกรรมประชุมสัมมนาการสร้างการส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
จุดเรียนรู้มะพร้าวเกาะพะงันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกโดยมีนายอรุณกหนูขาวกผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการกซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ เกษตรกร เอกชน โรงเรียน และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน เป็นต้นกและมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

Similar Posts