คบว.ยกทัพคณะทำงานถอดบทเรียนติดตามผลงานระดับพื้นที่ ณ โรงแรมดุสิต ดีทู อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ยกทัพคณะทำงานถอดบทเรียน

เวลา 07.30 น. (15 สิงหาคม 2565) โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและคณะทำงานอาจารย์ บุคลากร ในพื้นที่บริการวิชาการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดินทางไปยังจังหวังกระบี่ ณ โรงแรมดุสิต ดีทู อ่าวนาง เพื่อจัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการพระบรมราโชบายและโครงการตามแนวพระราชดำริโดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ทีมคณะทำงานทุกๆท่าน ผ่านระบบออนไลน์

พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ วิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมคิด ร่วมทำ สรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณกับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งหวังผลจากการ ถอดบทเรียน ติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ว่าสามารถจะนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไปพัฒนาศักยภาพอาจารย์บุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

#บริการวิชาการ มรส.

เยาวลักษณ์ กากแก้ว : ภาพ ข่าว
จิรายุทธ ทวิชศรี : เรียบเรียง
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ : รายงาน

Similar Posts