ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนบน

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30     น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนบน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 15/2 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนำเสนอผลงานของสถาบันในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และหาพรือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรมของเครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563 

Similar Posts