การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย

เมื่อเวลา 10.00 น. (3 พฤศจิกายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC) ได้ดำเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ณ ห้องเฟื่องฟ้า 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ และคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งการดำเนินงานหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายขอมหาวิทยาลัย

Similar Posts