มรส.ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ทุกพื้นที่มีนายกฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งให้การต้อนรับพวกเราในฐานะกัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น อาทร และปรารถนาดีต่อกัน

วันนี้เราพยายามเดินหน้าเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางและโอกาสที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึงร่วมกันนั่นคือ การทำให้แผ่นดินนี้มีพลังอย่างที่ควรจะเป็น###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts