มรส.มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ท้องถิ่น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้แบ่งกันปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆเพื่อทำหน้าที่อันหลากหลายที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามปฏิญญาที่เราได้ให้ไว้ว่า เราคือ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ท้องถิ่น”

     โดยชุดที่ 1 ผมได้รับมอบหมายจากท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีให้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ซึ่งมีท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติภายใน จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

[envira-gallery id=”1876″]

     ชุดที่ 2 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น และทีมบริการวิชาการจากคณะต่างๆได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำข้อมูลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยในปีที่ผ่านมาเราได้รับคำชมจากสกอ.ว่า สามารถจัดโครงการให้กับโรงเรียนต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโรงเรียนมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

[envira-gallery id=”1890″]

     ชุดที่ 3 คุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ และทีมงานบริการวิชาการฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการประเมินการปฏิบัติงานและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จ.ระนอง เป็นวันสุดท้าย จากนี้เราจะนำข้อมูลมาตรวจสอบและจัดทำสรุปผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

[envira-gallery id=”1898″]

     พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ SRU สามารถเป็นกำลังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในท้องถิ่นได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้เราจะแยกกันทำงาน แต่เป้าหมายเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวคือ การทำให้แผ่นดินนี้มีพลังในฐานะที่เราเป็นพลังของแผ่นดิน###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Similar Posts