บริการวิชาการ มรส. ร่วมโครงการวาทศิลป์เยาวชนคนรุ่นใหม่และการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้เข้าร่วมโครงการวาทศิลป์เยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี และสภาเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและเสน่ห์ของการพูด การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่อเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่ทรงคุณค่าและปฏิบัติสืบกันไป

…..จากนั้นในช่วงบ่าย ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเป็นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีทั้งหมด 14 กลุ่มจากทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์งานที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในทุกรูปแบบ รวมทั้งความพยายามในการกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกันอย่างภาคภูมิ เราพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกันกับพี่น้องในทุกมิติ ตามปณิธานที่ได้ให้ไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts