มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดยคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ และดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด ทีมงานบริการวิชาการฯของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมหารือและนำเสนอเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ โดยหาแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น อาทร และปรารถนาดีต่อกัน

วันนี้เราพยายามเดินหน้าในทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงสรรพกำลังทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อสร้างแนวทางและโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีปลายทางคือการสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างที่เราฝันร่วมกัน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[envira-gallery id=”1461″]

Similar Posts