บริการวิชาการฯ มรส.ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ รร.ตชด. บ้านยางโพรง อ.ไชยา

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ลั่นกลางประชาคม มรส.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ให้ประชาชนชาวไชยาด้วยสรรพวิชาทุกศาสตร์ ย้ำชัด จังหวัดเคลื่อนที่ไปที่ใด มรส.จะไปที่นั่น

…..ทั้งนี้บรรยากาศของงานได้มีกิจกรรมการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการตามบูธต่างๆที่มาให้บริการประชาชนพร้อมทั้งร่วมสนทนากับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นกันเอง
…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำองค์ความรู้ทั้ง 5 ภาคส่วนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพยกระดับการดำรงชีวิตด้านวิชาการให้กับชาวชุมชน ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย จากคณะนิติศาสตร์ การจัดการร้านค้าปลีก 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ จากคณะวิทยาการจัดการ และตามรอยพ่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำเสนอสถานที่ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในหลวงราชกาลที่ 9 ทรงเสด็จ จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอไชยา โดยจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการเรียนภาษาสมัยใหม่ จากศูนย์ภาษา ส่งเสริมการอ่านและเทคโนโลยีหนังสือสามมิติ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการต่อยอดเพิ่มผลผลิตให้กับชาวชุมชน โดยวิธีการแปรรูปอาหารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts