งานบริการวิชาการฯเดินหน้าการพัฒนาเพื่อเสนอเป็นสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเยี่ยมเยียนและหารือกับ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับแนวทางการบริการวิชาการและพันธกิจท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเสนอเป็นสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต

…..ตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมง เราได้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ University Engagement ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยยุคใหม่ควรทำโดยร่วมกับภาคประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวเชื่อม 2 ภาคส่วนนี้เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการยกฐานะสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต แต่สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดคือน้ำใจอันงดงามที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในมิติต่างๆ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ตามที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง”SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts