บริการวิชาการฯสู่ชุมชุนท้องถิ่นบ้านคลองเรือ

    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้มาเยี่ยมชมและพบปะพี่น้องหมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล เพื่อติดตามและหาแนวทางต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับชุมชนขุนทะเลมาอย่างยาวนาน พี่น้องบ้านคลองเรือรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ด้วยการผลิตเครื่องแกงเพื่อบริโภคและจำหน่าย ทั้งยังทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     โดยการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และการขยายพันธุ์พืชตามความรู้ที่ได้ต่อยอดจากการรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การเดินหน้าของมหาวิทยาลัยในวันนี้เป็นไปเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชน จากนี้เราจะนำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปต่อยอดผลิตผลของชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ให้สมกับที่เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts