หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด

หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุดโรงเรียน
Inovation and Technology for School Libraries

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 1,500 บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

…..หลักการและเหตุผลการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล (digital) ของห้องสมุด จากคลังความรู้ที่ผ่านหนังสือแบบกระดาษ ไปสู่ยุคการอ่านผ่านเครื่องมือการสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  บรรณารักษ์ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้

วัตถุประสงค์

…..1. สามารถนำเทคโนโลยี AR (Augmented reality) และ QR-Code(Quick Response) มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดได้
…..2. สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อนำมาให้บริการในห้องสมุดได้
…..3. สามารถตัดต่อวีดีโอด้วยแอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ทโฟน (Smartphone) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดได้

เนื้อหาหลักสูตร

…..1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) ในงานห้องสมุด
…..       – แนวคิดการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented reality)
…..       – การสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented reality)
…..2. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album
…..       – แนะนำแนวโน้มและประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในงานห้องสมุด
…..       – เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Flip Album
…..       – การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album
…..3. การตัดต่อวิดีโอด้วยแอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ทโฟน (Smartphone)
…..       – เรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอด้วยแอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ทโฟน(Smartphone)
…..       – ฝึกปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอด้วย
…..4. การใช้งานเทคโนโลยี QR-Code (Quick Response) ในงานห้องสมุด
…..       – ความสำคัญของเทคโนโลยี QR-Code (Quick Response) ในปัจจุบัน
…..       – การสร้าง QR-Code (Quick Response) เพื่องานห้องสมุดแอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ทโฟน  (Smartphone)
…..       – การสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านยูทูป (YouTube)

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การตอบข้อซักถาม

วิทยากร

คุณไตรเพชร พลดี / คุณณัฐนัย พิลึก / คุณเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ / คุณประทุมพร วีระสุข / คุณสุนิษา คงแก้ว / คุณวรารัตน์ นิราภัย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

…..1. ครูบรรณารักษ์และครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน
…..2. มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Smartphone) เบื้องต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการอบรม

…..1. สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)  โดยมีพื้นที่ว่างของหน่วยความจำในสมาร์ทโฟน (Smartphone) ไม่ต่ำกว่า 100 Mb …..2. G-Mail เช่น (SRU@gmail.com)

การรับรองผลการอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 85% ของระยะการฝึกอบรมทั้งหมด

Similar Posts