หลักสตูรการบริการจัดการห้องสมุดโรงเรียนอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนอย่างมืออาชีพ
Professional School Library Management

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ……..บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร

หลักการและเหตุผลหลัก

…..การและเหตุผล การปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษ์ การเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดอย่างมืออาชีพได้ ต้องหมั่นฝึกฝนและรู้ถึงวิธีการจัดหา/คัดเลือกหนังสือ และนำมาจัดระบบเพื่อจัดเก็บขึ้นชั้นอย่างถูกต้องตามหลักการจัดหนังสือสากล ตลอดจนการบำรุงและรักษาซ่อมแซมหนังสือเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุดที่จะเอื้ออำนวยให้หนังสือที่จัดหามาได้นำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และสร้างความรักความผูกพันอันดีระหว่างครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุดกับนักเรียนผู้เข้ามาใช้บริการ

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

…..1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการงานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
…..2. เพื่อให้ครูบรรณารักษ์มีความรู้ความเข้าใจงานบริการและการจัดกิจกรรมในห้องสมุดโรงเรียน
…..3. เพื่อให้ครูมีความรู้และสามารถซ่อมบำรุงรักษาหนังสือได้
…..4. เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

เนื้อหาหลักสูตรเนื้อหาหลักสูตร

…..1. การบริหารงานในห้องสมุดโรงเรียน
…..2. งานเทคนิคของห้องสมุด
…..    –  การคัดเลือกและจัดหาหนังสือ
…..    –  การเตรียมหนังสือ
…..    –  การจัดระบบหนังสือ
…..    –  การซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ
…..3. การจัดการห้องสมุดแนวใหม่สำหรับครูบรรณารักษ์
…..    – การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
…..    – การออกแบบพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
…..    – กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มวัยรุ่น
…..    – กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีการฝึกอบรม

…..วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การตอบข้อซักถาม

วิทยากร

…..วิทยากร  คุณนันทนา เดชเกิด / คุณวรรนภา ทองสมสี / คุณกฤติยา รักสวัสดิ์ / คุณโชคดี กรดเกล้า / คุณทิพวรรณ อักษรทิพย์ / คุณเบญจมาศ นากทองแก้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

….. ครูบรรณารักษ์ และครูผู้ดูแลงานห้องสมุดโรงเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการอบรม

….. – หนังสือที่ชำรุดและต้องการซ่อมแซม

การรับรองผลการอบรม

….. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้วุฒิบัตรรับรองการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 85% ของระยะเวลาการฝึกอบรม

Similar Posts