รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เดินหน้าระดมความคิดหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-สฎ.

เมื่อเวลา 10.00 น. (21 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.-สฎ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้การประชุมดังกล่าว

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้กล่าวว่าการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สฎ. เป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ และยกร่าง รับฟังความคิดเห็น จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สฎ. ระยะ 5 ปีที่ 7 ในพื้นที่บทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินงานตามแนวทางของ อพ.สธ. ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม 

ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจะเริ่มจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน คือ 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ  2.จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นแผนแม่บท อพ.สธ.-สฎ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมไว้ในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 นี้

อย่างไรก็ตามรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “คณะทำงานจะต้องกำหนดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมทุกมิติโดยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts