ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯร่วมกับกก.ตชด.41ลงพื้นที่นิเทศรร.ตชด.บ้านพันวาลและรร.ตชด.สันตินิมิตร

นิเทศตรวจเยี่ยม

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (กก.ตชด.41) โดยมี นายอรุณ หนูขาว นำทีมมรส. พร้อมด้วย ...ปุญยพัศ แก้วสะอาด นำทีม กก.ตชด.41 ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร  ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ในการพัฒนาห้องสมุดและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชยแดนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และห้องสมุดที่เพียงพอ เหมาะสม ครูสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป และการคำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแก่ครูผู้สอนและให้ครูประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน

Blog Attachment