มรส. เตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสำนักวิทยบริการ และคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อจัดเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหมือง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวโรกาสทรงเสด็จฯตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด.41 ในวันที่ 22 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน การสาธิตการสอน และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียืนหยัดสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เราก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นร่วมกับโรงเรียนและเหล่าครู ตชด. เราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราคือมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts