บริการวิชาการฯ มรส. รือเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้หารือร่วมกับ ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน และอาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา

…..การหารือได้ข้อสรุปว่า ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์  ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรมและอาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้เตรียมประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมไว้ 3 ส่วนคือ กิจกรรมในรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐาน การอบรมให้ความรู้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย กิจกรรม anti corruption : Young Turks และจะนำเสนอในที่ประชุมดังกล่าว

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างหลากหลายกิจกรรม เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts