ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลชุมชน (Big Data)

เมื่อเวลา 10.00 น. (13 พฤศจิกายน 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการระดมความคิดในการวางแผนและออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการออกแบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ  ในโครงการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่ตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน โดยกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เป็นต้น

Similar Posts