มรส.ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่9

…..วันนี้เวลา 10:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ร่วมกับทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานคณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดงานประชุมและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 9/2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

…..โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพื่อขยายพันธ์ุกล้วยไม้ประจำถิ่น การศึกษาเกี่ยวกับต้นหยาดน้ำค้าง การศึกษาสารสะกัดจากผักตบชวาเพื่อกำจัดลูกน้ำ รวมทั้งการศึกษาชาติพันธุ์ของชาวไทยทรงดำอีกด้วย ทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านธีระ อนันตเสรีวิทยา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยด้วย

…..ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาในปีถัดไปว่า น่าจะมีการศึกษา “มะพร้าว” อย่างจริงจังแบบรอบด้าน โดยใช้ศาสตร์ต่างๆเข้าไปบูรณาการศึกษา ทั้งนี้เพราะมะพร้าวเป็นพืชสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนาน โดยประเด็นนี้ฝ่ายบริการวิชาการฯจะได้นำกลับไปหารือเพื่อหาแนวทางในการศึกษาต่อไป

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความมุ่งมั่น และนับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่ได้ทำงานสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พวกเราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยมีเป้าหมายคือ สนองงานพระองค์ท่านในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts