งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมผู้นำทัพงานบริการวิชาการฯ ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดุเดือด !

กำกับติดตาม มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานเป็นกลไกผลักดัน ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผช.อธิการบดีฯ ติง “คณะใหญ่” ส่งตัวแทนเข้าร่วมไร้เงาผู้รับผิดชอบ ผลการรายงานจึงปล่อยลมเต็มสูบ ตั้งข้อสังเกตผู้บริหารควรเอาใจใส่เพราะเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

…..เมื่อเวลา 10.00 น. (20 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องเรียนรู้ 5 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการในไตรมาสที่ 2 โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

…..โดยการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามโครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ ในเรื่องของเอกสารบางส่วนที่ต้องส่งมายังงานบริการวิชาการเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมิน นอกจากนี้การประเมินฯมหาวิทยาลัยในวันที่ 5 มีนาคม 2561 งานบริการวิชาการฯได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีหน้าที่ดำเนินงานบริการวิชาการตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนฯของคณะ เพื่อการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการดำเนินงานของการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรืะานี ครั้งที่ 2 ปี2561

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมดังกล่าวว่า จากที่ได้รับฟังข้อสรุปและกระบวนงานที่หน่วยงานต่างๆได้ชี้แจงในที่ประชุมทำให้งานบริการวิชาการฯ รับทราบถึงผลตอบรับที่ชุมชนท้องถิ่นกล่าวถึงมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกหลักในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลขุนทะเล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในเครือข่ายบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซน แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเล่มรายงานที่จะพยายามจัดทำให้เสร็จเร็วที่สุด

…..อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับการประชุมในครั้งนี้ คือบางคณะได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่ในการดำเนินงานโดยตรง ซึ่งไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าได้ ดังนั้น จึงอยากจะฝากถึงผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่างานบริการวิชาการบริการท้องถิ่น เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงอยากให้มีความใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานกับงานบริการวิชาการฯต่างมีเจตนารมณ์เดียวกันคือการรวมสรรพกำลังและสรรพวิชารับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและมีความจริงจังกับระบบงานทุกมิติ

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรืะานี ครั้งที่ 2 ปี2561

…..ต่อข้อซักถามถึงส่วนที่อยากจะแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ ดร.สมปราชญ์ ได้เปิดเผยว่า ในส่วนที่อยากจะแจ้งให้ทราบ เพราะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพ คือการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดิมจะจัดขึ้น ณ บริเวณโรงแรมวังใต้ ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมประมาณหลักหมื่น นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จำนวน 20,000 แผ่น และการจัดทำเว็บไซต์ โดยผู้ที่ดูแลระบบหรือ Admin จะต้องเป็นคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ก็จะเป็นส่วนของการขับเคลื่อนกระบวนงานร่วมกันระหว่างงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สำนักวิทยบริการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่จะต้องดำเนินงานต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์

…..ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เปิดเผยถึงโครงการจัดทำจุลสารบริการวิชาการว่า เป็นโครงการที่รวบรวมผลการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงานคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น หน่วยงานละ 2 – 3 ชิ้น เพื่อเผยแพร่ต่อสารธารณชน โดยจะจัดขึ้น ณ ผู้ใหญ่เพ้ง โฮมสเตย์ บ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทยและผู้เขียนรายงานการประชาสัมพันธ์ร่วมให้ความรู้ในโครงการดังกล่าวด้วย โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ซึ่งงานบริการวิชาการฯจะแจ้งกำหนดการและรูปแบบกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการได้กล่าว ทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมางานบริการวิชาการได้ร่วมกันทำงานและประสานไปยังตัวบุคคลซึ่งอาจมีปัญหาส่งผลกระทบต่อภาระงานของผู้มีหน้าที่ดำเนินงานบริการวิชาการ ดังนั้น ในปีงบประมาณต่อไปงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจะเชิญทุกคณะทำ MOU ร่วมกัน ซึ่งทุกชิ้นงานสามารถตอบโจทย์ของคณะได้เป็นอย่างดี

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts