บริการวิชาการ มรส. ร่วมหารือกับคณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ การจัดงานสิทธิของประชาชน และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี การจัดทำเว็ปไซต์แหล่งท่องเที่ยว

.

….วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับอาจารย์ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้หารือกับคณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เกี่ยวกับการจัดงานสิทธิของประชาชน สิทธิของสตรี โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักในสิทธิของประชาชน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ โดยมีกิจกรรมได้แก่ เวทีเสวนาวิชาการ นิทรรศการภาพถ่าย บูธผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ และเวทีวัฒนธรรม

…..โดยก่อนหน้านั้นฝ่ายบริการวิชาการฯ โดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้ายื่นข้อมูลกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำเว็ปไซต์แหล่งท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี 65 แหล่ง เฉลิมพระชนมายุครบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยเป็นเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพิเศษคือ มีแอดมินที่เป็นพี่น้องเจ้าของพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้น ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ ทั้งนี้เว็บไซต์ทั้ง 65 แหล่งจะสามารถอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเพราะมีคนในพื้นที่เป็นคนบริหารจัดการเอง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดูแลระบบอีกชั้นหนึ่ง

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อต้องการนำองค์ความรู้ที่เรามีเข้าสู่ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ดังที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts