งานบริการวิชาการฯ เตรียมความพร้อม จัดประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคใต้

มอ. เชื่อมั่น มรส.อลังการ ! เหมาะเป็นเจ้าภาพสถานที่ ประชุม – แถลงข่าว
“การบริหารจัดการน้ำภาคใต้”

ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ เผย มรส.เป็นเจ้าภาพร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายบริการวิชาการ    ให้ไปเป็นตามเป้า หวังช่วยเหลือและแก้ปัญหาการจัดการน้ำในภาคอีสาน

เมื่อเวลา 09.00 น. (22 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (ภาคใต้) ณ ห้องเรียนรู้ 5 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตัวแทนฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมระดมความคิดจัดรูปแบบการต้อนรับและเตรียมสถานที่ในการประชุมและแถลงข่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นอัตลักษณ์ และขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากมติที่ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (ภาคใต้)  มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยวลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นแม่ข่ายสำคัญที่จะสร้างโมเดลการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศ เพื่อนำโมเดลดังกล่าวไปใช้ในการจัดการน้ำในภาคอีสาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะเจ้าภาพร่วมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูและและจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมการบริหารจัดการน้ำภาคใต้ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้

โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ชี้แจงว่า ตามมติที่ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (ภาคใต้) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์ ประธานคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีมติมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพร่วม ในการประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่และขั้นตอนต่างๆพร้อมทั้งร่วมแถลงข่าว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้ ซึ่งระยะเวลาในการจัดประชุมจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารอำนวยการ โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ประมาณ 30 คนซึ่งต้องขอความร่วมมือจากสำนักจัดการทรัพย์สินให้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันและสถานที่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมทั้งรถไฟฟ้าที่จะต้องให้บริการเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจและขึ้นชื่อในมหาวิทยาลัย เช่น หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ เรือนไทยที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง หรือห้องประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นต้น

ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นว่า การนำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (ภาคใต้)เข้าเยี่ยมชมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยนั้น ห้องประทับ ซึ่งอยู่ภายในหอประชุมวชิราลงกรณ เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจมาก อีกทั้ง นิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ ณ บริเวณชั้น 2 หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรจะอยู่ในกำหนดการ นอกจากนี้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของฝากที่วางจำหน่ายอยู่ที่ SRU Shop ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนขุนทะเลวางจำหน่ายอยู่บางส่วน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นตัวเลือกให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความประทับใจและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานงานบริการวิชาการฯของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปดูแล ช่วยเหลือและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ต้องจัดทำข้อมูลเบื้องต้นให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ด้วย

ด้าน นางราตรี แพงเวียงจันทร์ ตัวแทนจากสำนักจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กล่าว่า ฝ่ายทรัพย์สินจะช่วยประสานเรื่องอาหารกลางวันพร้อมทั้งสถานที่ในการจัดเลี้ยงและการบริการรถไฟฟ้ารับ – ส่งผู้เข้าร่วมประชุมในการเยี่ยมชุมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จะประสานไปยังชุมชนเครือข่ายเพื่อนำผลิตภัณฑ์มาวางขายเพิ่มเติมให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ได้สรุปว่า การแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรประสานไปยังสื่อมวลชนพร้อมทั้งการจัดทำป้ายยินดีต้อนรับทุกรูปแบบและข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม ในส่วนของอาหารหลางวัน ของที่ระลึก และการบริการรถไฟฟ้า มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับสื่อทัศนูปกรณ์ เช่น จอโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน และระบบแสงสีเสียงอื่นๆ มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล และส่วนของหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์และเรือนไทยที่กำลังก่อสร้าง งานบริการวิชาการจะประสานขอความอนุเคราะห์ ไปยังผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยเหลือในการต้อนรับและให้ข้อมูลความเป็นมาของสิ่งก่อสร้างดังกล่าว

นอกจากนี้ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและคณะ จะเดินทางไปให้การต้อนรับประธานที่ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (ภาคใต้) และร่วมพูดคุยกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานการประชุมดังกล่าวด้วย

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts