บริการวิชาการฯ ประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม

ห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม
โครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม

เมื่อเวลา 13.00 น. (24 มกราคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุม

Similar Posts